Najlepszy program * Ponad 3 000 000 pobrań * Intuicyjny interfejs * Prosta wysyłka do e-Deklaracje.gov * Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych

Skala podatkowa za 2013 rok

Serwis skala-podatkowa.pl powstał z myślą o wszystkich tych, którzy mają problem z rozliczeniem rocznym podatku.
Rozliczenia według skali dokonują wszyscy podatnicy, którzy nie zadeklarują opodatkowania liniowego (pit 36l), ryczałtem opodatkowanym (pit 28), nie rozliczają podatku pit od pewnych przychodów ryczałtowo (np. z tytułu zbycia nieruchomości – pit 39, kapitałów pieniężnych – pit 38).
W rozliczeniu za rok 2013 (składanym na początku 2014 r.) skala podatkowa kształtuje się następująco:

  • w przypadku podstawy opodatkowania do kwoty 85.528 zł - podatek wynosi 18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
  • w przypadku, gdy podstawa opodatkowania przekracza 85.528 - podatek wynosi 14.839 zł 02 gr oraz nadwyżkę opodatkowuja się według stawki 32 %.

Roczny dochód (a zatem przychód po odjęciu już kosztów jego uzyskania oraz ulg odliczanych wyłącznie od dochodu), który nie powoduje obowiązku zapłaty jakiegokolwiek podatku (jeżeli w roku podatkowym zaliczki były pobierane to przysługuje ich zwrot w całości) wynosić musi nie więcej niż 3091 zł. Jest to tzw. kwota wolna od podatku.
 

Systemy podatkowe mogą różnicować wysokość stawki podatku od tego, ile dana osoba faktycznie zarabia. Przeciwieństwem powyższych metod jest system podatku liniowego, w którym niezależnie od zarobków podatek opłaca się zawsze według tej samej stawki.

Systemy bazujące na skali podatkowej z reguły opierają się na zasadzie – im więcej zarabiasz, tym wyższy podatek możesz zapłacić (system progresji podatkowej). Nieliczne uznają, że tym, którzy zarabiają najwięcej należy się ulga w stawce podatku, gdyż to oni generują najwyższe przychody i inwestując je pomnożą zyski wpływające do budżetu. W takich systemach skala podatkowa obniża się w miarę wzrostu wynagrodzenia podatników (system degresywny).

System skali podatkowej ewaluował przez ostatnie lata, opierając się początkowo o 3 stopniową skalę podatkową (m.in. 19%, 30%, 40%), poprzez skalę czterostopniową, kwestionowaną przez Trybunał Konstytucyjny (19%, 30%,40% i 50%) i dwuprogową 18% i 32%. Obecnie od rozliczenia za 2009 r. obowiązuje skala dwustopniowa 18 i 32%.

Różnicowane były również stopnie skali podatkowej, czyli kwoty dochodu, których uzyskiwanie w roku podatkowym powodowało przejście do innego stopnia skali.

Obecnie skala podatkowa w Polsce przedstawia się następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do

 

  85 528

18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528  

14 839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Wyodrębnia się się również tzw. zerowy próg podatkowy ale wyłącznie u podatników, którzy osiągają przychody jedynie z tytułu emerytur i rent i przychody te nie przekraczają 20% górnej wysokości pierwszego przedziału skali. Podatek pobiera się w ich przypadku jedynie od kwot ponad wartość 17 105,60 zł. Kwoty poniżej tej wartości nie są opodatkowane.

Kalkulator

Jak widać, polski system podatku dochodowego bazuje na skali podatkowej progresywnej, a w przypadku przedsiębiorców, pozwala dodatkowo płacić podatki liniowo.

W którym stopniu skali podatkowej jestem?

W celu ustalenia, który z progów skali podatkowej jest właściwy dla naszych przychodów, należy najpierw ustalić kwotę podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Podstawę obliczenia podatku ustala się biorąc pod uwagę kwotę przychodu po odjęciu od niego przysługujących podatnikowi kosztów jego uzyskania oraz po odjęciu przysługujących podatnikowi kwot ulg i odliczeń, mi.in. zapłaconych w roku podatkowym składek ZUS, darowizn na cele krwiodawstwa, pożytku publicznego, czy kultu religijnego, ulgi internetowej czy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły przychód podlegający opodatkowaniu.
Podstawę opodatkowania ustala się nie odejmując jednak ulg odliczanych od podatku, np. ulgi abolicyjnej czy ulgi prorodzinnej oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot zwolnionych z podatku (np. diet wypłacanych pracownikom z tytułu podróży służbowych).

Jeżeli kwota podstawy opodatkowania nie przekroczy 3091 zł podatek wyniesie 0 zł. Wskazane 3091 zł stanowi tzw. kwotę wolną od podatku, czyli roczny zarobek, który rozliczany według skali podatkowej nie spowoduje powstania zobowiązania podatkowego. Kwota ta powstaje w związku z tym, że od podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej odejmujemy 556,02 zł. Wprawdzie to kwota 3089 zł powoduje powstanie podatku 556,02 zł, czyli dokładnie tyle ile wynosi odejmowana wartość, niemniej dzięki zasadzie zaokrąglania podatków można zarobić jeszcze 2 zł więcej rocznie. Podatki podlegają bowiem zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty wynoszące 50 gr i więcej zaokrągla się w górę, a kwoty mniejsze – w dół. Stąd też, mimo że od kwoty 3091 należałoby zapłacić 0,36 gr podatku, to dzięki zaokrągleniu – podatek nie wystąpi. Kwoty wolnej od podatku nie zastosują natomiast osoby rozliczające się podatkiem liniowym lub ryczałtowo. Stąd tylko skala podatkowa pozwala na uzyskanie przychodu, który nie spowoduje powstania zobowiązania podatkowego.
Po złożeniu deklaracji PIT-2 lub PIT-3 możliwe jest zobowiązanie płatnika podatku z tytułu przychodów ze stosunku pracy lub pochodnych albo organ rentowy z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego, do odejmowania w ramach zaliczek na podatek miesięcznie wartości 1/12 kwoty wolnej od podatku. Wówczas podatnik w roku podatkowym zapłaci niższe zaliczki na podatek, na koniec roku jednak nie może liczyć na zwrot podatku, chyba że korzystać będzie z ulg podatkowych lub innych form jego obniżenia. Jeżeli płatnik nie odejmuje 1/12 kwoty wolnej w ramach zaliczek na podatek dochodowy, na koniec roku podatnik dysponuje zwrotem podatku w wysokości 556,02 zł.